Pomiary instalacji i urządzeń do 1KV

Instalacje i urządzenia elektryczne w przypadku ich awarii i wadliwego działania stanowią ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia Twojego, Twoich bliskich a także Twoich pracowników.
Oceny stanu urządzeń i instalacji można dokonać tylko przy użyciu specjalistycznego sprzętu pomiarowego oraz posiadając odpowiednią wiedzę i kwalifikacje. Posiadamy sprzęt pomiarowy oraz kwalifikacje świadcząc usługi pomiarowe zarówno na nowo budowanych instalacjach jak i przeglądy i pomiary okresowe.
Przeprowadzamy badania, pomiary, określamy elementy najsłabsze i uszkodzone, naprawiamy i wystawiamy odpowiednie protokoły z przeprowadzonych badań.

Przeprowadzane pomiary:

  • rezystancji izolacji
  • impedancji pętli zwarcia
  • rezystancji uziemienia
  • skuteczności i parametrów wyłączników różnicowo – prądowych
  • natężenia oświetlenia
  • pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych
  • pomiar napięcia
  • pomiar natężenia